Psycho-Energetická Transformace® 

Metoda Psycho-Energetické Transformace (PET) je zaměřena na celostní a progresivní přístup práce s nevědomím.

S klientem pracuji v individuálním sezení. S ohledem na potřeby klienta kombinuji techniky energetické psychologie s hlubinným pohledem do jeho života.

Využívám techniky z terapeutických přístupů NLP (Neuro-Lingvistické Programování), KTM (Kvantová Transformace Mysli), EFT (Emotional Freedom Techniques) i z alternativních přístupů jako je např. hypnoterapie, imaginace, zákon přitažlivosti, Silvova metoda, práce s dechem...

Pracuji tedy jak s myslí, tak s tělem - s energetickým systémem, který je tvořen energetickými kanály - meridiány. 

V čem Vám mohu pomoci

V odstranění starých bolestí a křivd, nefunkčních programů a překážek, které brzdí realizaci Vašich životních snů nebo Vám znemožňují žít šťastný a spokojený život.

 • Co nechci ve svém životě
 • Co potřebuji pro sebe
 • Co si můžu dovolit

Řešíte osobní problémy? 

 • Špatně se koncentruji, soustředím.
 • Mám nízké sebevědomí a málo si věřím.
 • Často se mnou manipulují.
 • Mívám depresivní stavy.
 • Nedokážu se hnout z místa.

Vztahové záležitosti?

 • Dlouhodobé komunikační neshody v partnerství.
 • Psychické, fyzické násilí ve vztahu i v rodině.
 • Jak se mám vyrovnat s rozpadem vztahu.
 • Partner(ka) se mi odcizuje.
 • Strach z opuštění a samoty.

Zdravotní (psychosomatické) potíže?

 • Mám častou bolest hlavy, migrénu, ale lékaři problém nenašli.
 • Špatně spím - nespavost, spánková apnoe, poruchy spánku.
 • Mám problém s otěhotněním, pro které medicína nenašla příčinu.
 • Mám intimní problémy. 
 • Mám alergie.
 • Mívám depresivní stavy. 
 • Trpím sociální fobií.
 • Občas mě zachvacuje panika, úzkost.
 • Bojím se, mám stres, fobie (z pavouků, uzavřeného prostoru, lidí, výšek, létání ... )

Profesní život?

 • Nedokážu "prodat" své přednosti při pracovních pohovorech.
 • Trpím trémou z vystupování na veřejnosti.
 • Snadno podléhám vlivu druhých.
 • Mé výsledky ve škole, v zaměstnání jsou podprůměrné.

V důvěrném rozhovoru se zaměřujeme jak na hlubinný pohled do života, tak na emoční vibrace související s prožitými traumaty a strachy teď a tady.

Proč se zaměřujeme na přítomnost?

Vědomí je mysl kreativní, vidí do budoucna, přehodnocuje minulost, anebo se odpojuje od přítomného okamžiku, když řeší v duchu problémy.

Zatímco nevědomí považuje minulost i budoucnost za přítomnost a je skladištěm nahrávek a reakcí odvozených z instinktů a získaných zkušeností. Nevědomá mysl tak bude dokola přehrávat stejné behaviorální reakce na životní signály (strachy, traumata, aj). A tím se opakovaně posiluje neuronová síť vytvářející naši identitu. Zároveň je nevědomá mysl mnohem efektivnější než mysl vědomá a jestliže se přání vědomé mysli dostane do rozporu s programy nevědomé mysli, vyhraje vždy mysl nevědomá.

(V pěti letech vás kousne pes a nevědomí si na základě této zkušenosti může vytvořit generalizaci ochranné strategie "všichni psi koušou", a protože nevědomí je soubor získaných zkušeností, které vše vnímá pouze jako přítomnost, tak i přesto, že si kousnutí psem již nepamatujete, z nějakého důvodu se psů bojíte).

Stereotypy nevědomého myšlení se dotýkají všech oblastí našeho života

 • Jaké mezilidské vztahy vytváříme a přitahujeme
 • Na jakou pracovní pozici si troufneme
 • Fyzický i psychický stav našeho zdraví
 • Co si myslíme o penězích a jaká přesvědčení se jich týká

Máte pocit, že jste nikdo a nikam nepatříte?
Potřebujete zastavit tok bolestivých myšlenek?
Chcete najít klid v duši?
Toužíte po změně, jen nevíte, jak začít a kterým směrem se vydat?

Změňte náhled na sebe i okolní svět
Buďte svobodní
Mějte radost z maličkostí
Staňte se nezávislými na názorech okolí
Zbavte se obtěžujících myšlenek
Vymaňte se ze svých traumatických zážitků a bolestivých prožitků
Buďte už konečně zdraví
Zlepšete své vztahy především vztah sami k sobě

Kvantová Transformace Mysli (KTM)

Kvantová Transformace Mysli je komplexní systém uzdravování, péče o sebe a změny, vycházející z principů východní medicíny a kvantové fyziky.

Je založena na zákonitostech, že vše ve vesmíru komunikuje a vytváří vibrace a my jsme součástí tohoto vesmíru, jelikož jsme stvořeni z atomů a molekul, které vibrují svou vlastní frekvencí.

Vše, co s námi vibruje, je do našeho života přitahováno, ale ne vždy se jedná o záležitosti příjemné.

Neexistují žádné překážky, které by tyto vibrace nemohly nastartovat směrem, který pracuje pro nás. Omezení existují jen na úrovni naší mysli a Transforamční Psychologie dokáže tyto limity překročit.

Transformujte svou mysl, aby se Váš sen stal realitou a nekonečným vesmírem možností.

Metoda KTM

Každá buňka se skládá z  atomů a ještě menších elementárních částic, které vyzařují energie. Seskupení atomů, čili molekul, tak vytváří svou vlastní energetickou značku. Metoda KTM tedy využívá vibraci každé buňky v  těle. Za použití patřičných sugescí rozvibrujeme mysl i tělo a následně ve stavech alfa propouštíme pozitivní sugesce do podvědomí, kde je díky tomu možné měnit zajeté, nepotřebné a limitující programy.

Zjednodušeně řečeno, neurony na základě životních zkušeností vytvářejí neuronovou síť, a pokaždé když se ocitneme v  podobné situaci, která by mohla být pro nás bolestivá, nepříjemná či traumatizující, naše mysl i tělo se začnou chovat stejně jako tehdy, když se daná událost stala. Například když máme hovořit před lidmi a měli jsme špatnou zkušenost, kdy se nám třeba vysmáli, začne se nám třást hlas nebo se můžeme potit. Jakmile změníme limitující program tím, že přestaneme tyto neuronové sítě podporovat, rozvážou svůj dlouhodobý vztah, který je upevňován opakovaným chováním, a mohou se vytvořit nové vazby a sítě, které jsou pro náš život efektivní.

Jakkoli to zní složitě, samotná práce je složitá pouze v  disciplinovanosti vůči so. Metoda je jednoduchá a pro klienta se obvykle stává plnohodnotným nástrojem i společníkem k  řešení každodenních problémů po celý život.

Neuro-Lingvistické Programování (NLP)

NLP je umění a věda, která dá vyniknout lidské výjimečnosti.

 • Umění, protože každý vnáší jedinečnost své osobnosti a stylu do všeho co dělá.
 • Věda, protože existuje metoda a postup, který odhaluje určité způsoby jednání, které používaly vynikající osobnosti v různých oblastech činnosti, a jež pomohly dosáhnout vynikajícívh výsledků.
 • Mezi tyto odborníky patří například: John Grinder (lingvista) a Richard Bandler (psycholog). Společně se zabývali studiem tří významných terapeutů: Virginie Satirové (vynikající rodinná terapeutka), Fritze Perlse (zakladatel Gestaltterapie) a Miltona Ericksona světově proslulého hypnoterapeuta.
 • Bandler a Grinder vytvořili na základě zkoumání těchto tří osobností model, který lze použít pro účinnou komunikaci, osobní změny, zrychlené učení a samozřejmě větší radost ze života.

"Neuro" - naše chování je ovlivňováno neurologickými procesy mozku - vidění, slyšení, chuti, dotýkání, čichového a citového vnámání. Svět vnímáme pěti smysly.

"Lingvistické" - poukazuje na význam řeči, "řeč je klíčem k našemu vnitřnímu světu", odráží způsob našeho myšlení. Řadíme sem i neverbální komunikaci.

"Programování" - se zabývá programováním našeho chování, jedná se o uspořádání našich myšlenek a přizpůsobení našeho chování za účelem dosažení požadovaného cíle.

jQuery

Chcete plně a radostně prožívat život?